20 Ιαν 2008

Ετήσιο συνέδριο της Διεθνούς Επιτροπής Τεκμηρίωσης του ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων)


Ετήσιο συνέδριο της Διεθνούς Επιτροπής Τεκμηρίωσης του ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων) Αθήνα, 15-18 Σεπτεμβρίου 2008 Θέμα: «Ψηφιακή επιμέλεια των πολιτισμικών αγαθών»

Ψηφιακή επιμέλεια των πολιτισμικών αγαθών


Η ψηφιακή επιμέλεια αναδεικνύεται σε μία νέα σημαντική έννοια θεωρίας και διαχείρισης της πολιτισμικής πληροφορίας. Καλύπτει όλες τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση των ψηφιοποιημένων και αρχικώς ψηφιακών πολιτιστικών αντικειμένων και δεδομένων, προχωρώντας, πέρα από την ψηφιακή διατήρηση, στην περιγραφή της αξιοποίησής τους κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου της ζωής τους, από τη στιγμή της απόκτησης και της εισαγωγής τους, ώς την έκθεση, τη γνωστική και την οικονομική αξιοποίησή τους. Το συνέδριο CIDOC 2008 εστιάζει στην ψηφιακή επιμέλεια των πολιτιστικών αγαθών δίνοντας τη δυνατότητα σε επιμελητές, υπεύθυνους συλλογών, τεκμηριωτές, αρχειονόμους και ειδικούς στη μουσειακή πληροφορία να διερευνήσουν ένα ευρύτερο πεδίο θεωρίας, μεθοδολογιών, επαγγελματικής πρακτικής και τεχνολογικών θεμάτων που συνδέονται με την αξιολόγηση, την ψηφιοποίηση, τη διαχείριση, τη διατήρηση, την πρόσβαση και τη χρήση του ψηφιακού πολιτισμικού κεφαλαίου, που σήμερα όλο και περισσότερο αποτελεί μέρος των μουσειακών πληροφοριακών συστημάτων και των ψηφιακών αρχείων.
Το συνέδριο επικεντρώνεται:- στην κατανόηση της τεχνογνωσίας που προέρχεται από την ιστορία της επιμέλειας μουσειακών συλλογών, με σκοπό στην αξιοποίησή τους στο νέο πεδίο της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς,- στην κριτική επανεξέταση και συζήτηση σε ό,τι αφορά στη δυνατότητα εφαρμογής προτύπων και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της διαχείρισης των ψηφιακών πολιτιστικών πληροφοριών και- στον προσδιορισμό και τη διερεύνηση των θεμάτων, των μεθόδων και των προκλήσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων τρόπων προσέγγισης του πολιτιστικού αγαθού μέσω της εικονικής έκθεσης, της μάθησης εξ αποστάσεως και των τεχνολογικά προηγμένων υπηρεσιών για την εκπαίδευση και την έρευνα.Πρόσκληση Συμμετοχής
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως ομιλητές στο συνέδριο, παρακαλούνται να στείλουν περίληψη της εισήγησης τους (με αντικείμενο σχετικό με το θέμα του συνεδρίου) στην αγγλική γλώσσα και σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση papers@cidoc2008.gr, με θέμα “CIDOC 2008 abstract”.


Σύνταξη της περίληψης:- Τίτλος- Μέγεθος: έως 500 λέξεις- Δομή: εισαγωγή, στόχοι, συμπέρασμα
Στην αποστολή πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα παρακάτω στοιχεία:- Όνομα και επώνυμο του συγγραφέα- Διεύθυνση του οργανισμού (οδός, αριθμός, πόλη, ταχ. κώδικας, τηλέφωνο, fax)- Ηλεκτρονική διεύθυνση του συγγραφέα

Η υποβολή της περίληψης πρέπει να γίνει έως τις 22 Φεβρουαρίου 2008.
Η αποδοχή της περίληψης θα γνωστοποιηθεί έως τις 22 Μαρτίου 2008.

Οι εισηγήσεις που θα γίνουν αποδεκτές θα οριστούν σε: α) 20λεπτες (συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος ερωτήσεων) είτε β) 10λεπτες

Το πλήρες κείμενο της εισήγησης πρέπει να σταλεί έως τις 31 Μαΐου 2008, στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση papers@cidoc2008.gr.


Σημαντικές Ημερομηνίες
22/02/2008
Τελική ημερομηνία για την υποβολή της περίληψης της προτεινομένης εισήγησης
22/03/2008
Τελική ημερομηνία για τη γνωστοποίηση της αποδοχής της περίληψης της προτεινομένης εισήγησης
31/05/2008
Τελική ημερομηνία για την αποστολή του πλήρους κειμένου της εισήγησης

Δεν υπάρχουν σχόλια: