4 Ιουλ 2013

e-learning: Λαϊκός πολιτισμός και Εκπαίδευση με χρήση ΤΠΕ από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Αντικείμενο και Στόχευση Προγράμματος
Το πρόγραμμα «Λαϊκός Πολιτισμός & Εκπαίδευση με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών» έχει σαν στόχο να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους/ες να εξοικειωθούν με το λαϊκό πολιτισμό, την εκπαίδευση σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση εργαλείων και περιβαλλόντων Τ.Π.Ε. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος θα προσφερθούν επτά (7) διδακτικές ενότητες (modules) που αναφέρονται στο λαϊκό πολιτισμό και την εκπαίδευση, με εργαλεία και σε περιβάλλοντα Τ.Π.Ε. που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία του λαϊκού πολιτισμού. Επίσης στο πρόγραμμα προσφέρονται θεματικές σχετικές με μεθόδους ποιοτικής έρευνας επαναπροσδιορίζοντας τα σύγχρονα δεδομένα για το λαϊκό πολιτισμό, την παράδοση και τις σύγχρονες λαογραφικές σπουδές. Παράλληλα αναδεικνύεται η σημασία του λαϊκού πολιτισμού για την εκπαίδευση με τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τη διδασκαλία του μέσω Τ.Π.Ε. Τέλος διασαφηνίζεται η σχέση του λαϊκού πολιτισμού με το διαδίκτυο.
 
 
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος
 
Το Πρόγραμμα απαρτίζεται από 7 Διδακτικές Ενότητες:
 
 
 
 
 
 
 

 
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Προγράμματος
·                         1η Διδακτική Ενότητα:
Εισαγωγή στις σύγχρονες λαογραφικές σπουδές
Έναρξη: Δευτέρα 30/09/2013
Λήξη: Κυριακή 03/11/2013
·                         2η Διδακτική Ενότητα:
Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στο πλαίσιο των λαογραφικών σπουδών
Έναρξη: Δευτέρα 04/11/2013
Λήξη: Κυριακή 08/12/2013
·                         3η Διδακτική Ενότητα:
Η αξιοποίηση του λαϊκού πολιτισμού στην εκπαίδευση
Έναρξη: Δευτέρα 09/12/2013
Λήξη: Κυριακή 26/1/2014
·                         4η Διδακτική Ενότητα:
Λαϊκός Πολιτισμός & Διαδίκτυο
Έναρξη: Δευτέρα 27/01/2014
Λήξη: Κυριακή 02/03/2014
·                         5η Διδακτική Ενότητα:
Λαϊκός Πολιτισμός, Εκπαίδευση & Interactive Media
Έναρξη: Δευτέρα 03/03/2014
Λήξη: Κυριακή 06/04/2014
·                         6η Διδακτική Ενότητα:
Λαϊκός Πολιτισμός, Web 2.0 και διαδικτυακές εφαρμογές για το λαϊκό πολιτισμό και την εκπαίδευση μέσω Τ.Π.Ε.
Έναρξη: Δευτέρα 07/04/2014
Λήξη: Κυριακή 18/05/2014
·                         7η Διδακτική Ενότητα:
Δημιουργώντας εκπαιδευτικά σενάρια για το λαϊκό πολιτισμό με τη χρήση εργαλείων & περιβαλλόντων Τ.Π.Ε.
Έναρξη: Δευτέρα 19/05/2014
Λήξη: Κυριακή 22/06/2014
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: